Integritetspolicy

För oss på Catch Me är personlig integritet viktig och vi behandlar all information som våra kunder anförtror oss på ett ansvarsfullt sätt.

 

I den här integritetspolicyn förklarar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi beskriver även hur du kan utöva dina rättigheter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på support@catchme.se om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller för personuppgifter som samlas in via hemsidan catchme.se samt Catch Me App och Catch Me Arbetsgivare. Integritetspolicyn gäller dock inte personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners, t.ex. genom att klicka på en länk vid ett erbjudande. Vi tar inte ansvar för hur hantering av personuppgifter görs av våra samarbetspartners.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du kan alltid hitta den senaste versionen på catchme.se.

 

Personuppgiftsansvarig

Catch Me AB, 559391-6264, med registrerat säte i Sverige, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

E-post: support@catchme.se

 

Personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det kan handla om allt från namn och personnummer till bilder eller e-postadresser.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi samlar in personuppgifter som du aktivt tillhandahåller oss genom att använda våra kontaktformulär på webbplatsen. Detta för att vi ska kunna lämna information och ge dig den bästa servicen.

Ändamål Kontaktformulär på webbplatsen (för registrering)
Personuppgifter
Namn
Telefonnummer
Mail
Yrke
Laglig grund
Berättigat intresse, vi behöver dina kontaktuppgifter för att administrera kundtjänstärenden
Mottagare av personuppgifter
Catch Me AB
Lagringstid
Uppgifterna är insamlade från
Dig, de uppgifter som du fyller i kontaktformuläret
Överföring till tredje land
Nej

När du kontaktar vår kundservice behöver vi dina personuppgifter för att hantera ditt ärende.

Ändamål
Kommunikation med dig och för att besvara dina frågor, via telefon/mail/chatt
Personuppgifter
Namn
Personnummer
Ev Organisationsnummer
Laglig grund
Berättigat intresse, vi behöver dina kontaktuppgifter för att administrera kundtjänstärenden
Mottagare av personuppgifter
Catch Me AB
Lagringstid
Uppgifterna är insamlade från
Dig.

Vi kontaktar dig via telefon för att hantera jobbpass som ingen har accepterat eller för att få kontakt med dig efter att arbetspasset har (eller borde) ha börjat.

Ändamål
Kommunikation med dig via telefon, antingen för att ingen har accepterat ett jobbpass några timmar innan jobbpasset börjar, eller efter att arbetspasset har (eller borde) ha börjat.
Personuppgifter
Namn
Telefonnummer
Laglig grund
Berättigat intresse, vi behöver ditt telefonnummer för att administrera ärenden.
Mottagare av personuppgifter
Catch Me AB
Lagringstid
Uppgifterna är insamlade från
Dig, vid registrering.

Medlemskap/Mina sidor. För att skapa ett medlemskonto för att kommunicera med potentiella arbetstagare/arbetsgivare på plattformen.

Ändamål
Skapa ett medlemskonto och kunna matcha med arbetstagare/arbetsgivare.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Mail
Telefonnummer
Smeknamn
Profilbild
Laglig grund
RAM-avtal
Mottagare av personuppgifter
Catch Me AB
Lagringstid
Dina personuppgifter sparas tills du avslutar ditt medlemskap.
Uppgifterna är insamlade från
Dig, den som skapar ett medlemskonto

Rättslig förpliktelse

Ändamål
Vi kan i vissa fall vara skyldiga enligt lag att behandla personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt lag, dom eller myndighetsbeslut. Kraven kan till exempel handla om våra skyldigheter enligt bokföringslagen, penningtvättslagen eller annan lagstiftning.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Mail
Telefonnummer
Smeknamn
Profilbild
Laglig grund
Uppfylla krav på rättslig förpliktelse
Mottagare av personuppgifter
Catch Me AB
Lagringstid
Vi sparar uppgifterna under den tid som vi är skyldiga enligt lag eller myndighetsbeslut att göra detta.
Uppgifterna är insamlade från
Dig, den som kontaktar kundtjänst

Utvärderingar

Ändamål
För att utveckla tjänster/system
Personuppgifter
Namn
Laglig grund
Samtycke avseende användning av statistik och analys.
För övrig behandling av personuppgifter stödjer vi oss på berättigad intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för att vi ska kunna utveckla dessa och kunna göra tjänsten bättre för dig.
Mottagare av personuppgifter
Catch Me AB
Lagringstid
Uppgifterna är insamlade från
Dig, den som kontaktar kundtjänst

Hur länge vi behåller din personliga information

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tiden det är relevant och endast för det syfte som det ursprungligen samlades in för.

 

Var behandlas personuppgifterna

Vi behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES-området. Om personuppgifter behandlas utanför EU/EES grundas behandlingen på beslut från EU-kommissionen om att det aktuella landet säkerställer en adekvat skyddsnivå eller att vi har sett till att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats som skyddar dina uppgifter, så som genom avtal med standardklausuler som EU-kommissionen har beslutat om. Om du vill ha information om de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dina personuppgifter har behandlats kan du få detta genom att kontakta oss.

 

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter

Med hjälp av tredje parts tjänsteleverantörer som Google och Facebook samlar vi även in personuppgifter om dig som besökare och hur du interagerar med vår webbplats. Detta för att vi ska kunna förstå hur vi kan anpassa vår webbplats så den fungerar så bra som möjligt för dig.

 

Vilka delas personuppgifterna med

Ibland kan vi behöva överföra eller dela dina uppgifter till andra företag. Det kan vara till exempel när vi anlitar andra företag för att hjälpa till med IT-system, marknadsföring, CRM-system eller andra liknande åtgärder. Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

 

Cookies

Du kan läsa vår Cookie Policy här.

 

Dina personliga rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen som vi redogör för närmare nedan. Läs mer om dina rättigheter på IMY.

Rätt till information

Du har rätt att få information om att dina personuppgifter behandlas, vilket vi informerar dig om genom denna integritetspolicy.

Rätt till tillgång/registreringsutdrag

Du har rätt till att få ett utdrag om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras eller kompletteras om vi saknar relevanta uppgifter till dig. Vissa uppgifter kan ändras direkt på appen i dina inställningar. Du måste alltid kontakta Catch Me för att låsa upp ditt konto.

Rätt till radering

Du kan i vissa fall begära att din personliga information tas bort. Om vi har förhinder att bevilja din begäran om radering kommer vi att se till att begränsa användningen av dina personuppgifter till något annat syfte än de ändamål som gör att vi är förhindrade att göra den begärda raderingen.

Rätt till begränsning av behandling

Du kan i vissa fall begära att din personliga information begränsas. Det kan till exempel vara om du har angivit att uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse, då kan du även begära att behandlingen.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får vi fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter baseras på ditt samtycke eller uppfylla ett avtal med dig har du rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst.

Återkalla samtycke

I det fall att du har lämnat samtycke till någon behandling som vi utför har du rätt att när som helst återkalla detta. Det kan du göra genom att kontakta oss.

 

Personnummer

Vi behandlar endast ditt personnummer när det är tydligt motiverat med hänsyn till ändamålet, om det är av vikt för att säkra identifiering eller om det finns ett annat beaktansvärt skäl.

 

Skydd av personuppgifter

Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter får tillgång till dessa, för att uppfylla de angivna ändamål som vi redogjort för ovan.

Vi använder oss av sekretessavtal gentemot anställda, konsulter och leverantörer.

 

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och granskar att reglerna på dataskyddsområdet följs.

Om du tycker att vi behandlar personuppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR) kan du lämna in klagomål till IMY via imy@imy.se. Mer information om hur ni kontaktar IMY finns här.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Catch Me förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra den här integritetspolicyn när vi vill och den senaste versionen kommer alltid finnas tillgänglig på denna webbplats.

Om du har frågor om innehållet i vår integritetspolicy eller om personuppgifter och cookies är du välkommen att kontakta oss.